INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Název:  Dětská skupina Dobromysl

Zřizovatel: nezisková organizace Rosteme spolu, z.ú.

Adresa školky: Školní 10, 669 02 Znojmo

Statutární zástupce NNO: Mgr. Kateřina Křivánková

Telefon pro případ nemoci dítěte, odhlášení obědů, pozdní příchod: Spáčilová Andrea – 777 317 416

Telefon na učitele: 739 187 923 (pouze v nutných případech, slouží pouze pro rodiče)

IČ: 03274462

Datum zahájení provozu: 1.5.2016

Odpovědná osoba: Spáčilová Andrea

Typ zařízení péče o děti: s celodenním provozem

Kapacita dětské skupiny: 19 dětí

Provozní doba školky: 7.00-16.00

Využití dětské skupiny pro další aktivity: Herna Montessori pro děti od 0-3 let s rodičem, přednášky, workshopy.

REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Režim dne může být z organizačních důvodů dětské skupiny částečně pozměněn. Učitelé jsou povinni ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V dětské skupině je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

DENNÍ PROGRAM

Děti přicházejí do dětské skupiny od 7.00 do 8.30 hodin. Pozdější příchod (po 8,30 hod) je potřeba předem hlásit, rodiče jsou povinni dítě osobně předat pedagogovi. Při vstupu do dětské skupiny je uplatňován individuálně adaptační režim. Průběh dne se řídí následujícím harmonogramem, který může být případně mírně upraven podle aktuálních potřeb dětí nebo v případě mimořádných akcí (výlety, návštěvy divadla, besídky, exkurze, apod.).

07.00 – 08.30 příchod dětí
07.00 – 09.00 samostatná práce s pomůckami, práce ve skupinkách, prezentace pomůcek, práce na tématu měsíce
09.00–09.30 ELIPSA – přivítání, kalendář, společný program a práce na tématu měsíce či dne, prezentace pomůcek, zpívání, básničky
09.30 – 10.00 děti si samostatně připravují a chystají svačinu
10.00 – 12.00 příprava na pobyt venku a pobyt venku
12.00 – 12.30 oběd, úklid po obědě
12.30 – 13.00 odchod dětí, které jdou po obědě domů, příprava na odpočinek
13.00 – 13.45 odpočinek dětí, čtení a vyprávění příběhů
13.45 – 14.45 předškolní příprava předškoláků, samostatná práce s pomůckami, tvoření na téma měsíce
14.45 – 15.15 svačina
15.15 – 15.45 práce s pomůckami, péče o třídu, pobyt na zahradě, odchod dětí domů

POPIS ZAŘÍZENÍ A PROVOZNÍ DOBA

Dětská skupina Dobromysl je otevřena dětem ve věku od 3 do 6 (7) let, respektive do nástupu povinné školní docházky pro nejvýše 19 dětí. Provozní doba dětské skupiny Dobromysl je denně ve všední dny od 7.00 do 16.00 hodin.

V DS se nachází vybavení především Montessori pomůcky a dále další didaktické hry a hračky. Všechny jsou udržovány v čistotě a jsou pravidelně omývány a ošetřovány.

DS je obklopena oplocenou zahradou s herními prvky. Údržbu školní zahrady, sekání trávy dle potřeb zajišťuje zřizovatel. V létě zavlažování písku v pískovišti, denně zakrývání pískovišť ochrannými sítěmi zajišťují pedagogové vždy po odchodu dětí z prostor zahrady. Tyto sítě na zakrytí pískoviště jsou ze vzdušného materiálu – hustá síťovina a zabraňují kontaminaci písku a hracích ploch. Zřizovatel provádí kontrolu míst případného výskytu toulavých koček. Případný výskyt neprodleně nahlásí ředitelce školky a zajistí úklid kočičího trusu.

Ve vnitřních prostorách provozovny je k dispozici kuchyňka, jídelna, dále dvě herní místnosti, šatna dětí, počet hygienických zařízení odpovídá počtu a věku dětí (k dispozici jsou 4 dětská WC a 3 umyvadla, dále ještě sprcha, oddělené WC pro dospělé). V DS Dobromysl jsou dále pořádány dílničky pro děti do 3 let, semináře pro rodiče, rodiče s dětmi, workshopy. Tyto se konají mimo provozní dobu DS, nebo v čase, kdy DS není využívána.

ORGANIZACE A PRŮBĚH DNE

Děti mají v rámci uplatňování principů pedagogiky Dr. Marie Montessori vždy možnost spontánní volby činností na základě vlastního zájmu. Pedagogové respektují individualitu každého jednotlivého dítěte a podle toho podněcují jeho zájem a podporují rozvoj jeho schopností a dovedností v různých oblastech, spontánní hry i didakticky řízené činnosti jsou ve vyváženém poměru. Spontánní hry a didakticky řízené činnosti probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými pedagogy a probíhají formou individuální, skupinové či kolektivní práce. Pedagogové vycházejí z potřeb a zájmů dítěte.

Pohybové aktivity jsou v rámci výše uvedeného harmonogramu zařazovány, kdykoli je to vhodné dle individuálních potřeb jednotlivých dětí, neustálý volný pohyb po třídě je vždy běžnou součástí práce a jedním ze základních principů Montessori pedagogiky. Pohybové aktivity (rovnovážná chůze, cvičení, relaxační cvičení, tanec a rytmika apod.) jsou také součástí běžných denních činností či každodenní společné „elipsy“ (9.00 – 09.30 společné zahájení dne). Pohybové aktivity probíhají ve třídě i venku.

Dopoledne děti pobývají venku nejméně jednu hodinu, v případě příznivého počasí zpravidla dvě hodiny. K pobytu venku děti využívají oplocenou zahradu školky s přírodními herními prvky, případně les a okolí. Pobyt venku může být zkrácen nebo vynechán jen v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (-10 °C, silný déšť či vítr) nebo při inverzích. V teplých měsících se provoz přizpůsobuje tak, aby bylo možné provádět co nejvíce činností venku. Otužování dětí podporujeme pravidelným větráním, častým pobytem venku a kontrolou přiměřenosti oblečení dětí. V zimě hry se sněhem. Pobyt venku zahrnuje spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou

Po obědě mají děti vyhrazený čas na spánek či odpočinek. Odpočinek, spánek vychází z individuálních potřeb dítěte. Po obědě odpočívají všechny děti při čtení knihy nebo relaxační hudbě, případně audio nahrávky příběhu. Děti s potřebou spánku mají k dispozici oddělenou místnost k odpočinku. Děti s nižší potřebou spánku, které již nespí, pouze odpočívají prostřednictvím klidových aktivit jako je čtení, poté odchází do herních prostor školky. Matrace denně připravují a uklízí pedagogové. Kontrolují vlhkost matrací. 1x/měsíčně pere zřizovatel školky obal na matrace. Rodiče na vlastní náklady kupují nepropustné povlečení, které dle potřeby perou – minimálně 1x/ 3 týdny.  Lůžkoviny/ spacáky připravují pedagogové dětem na matrace a děti si je poté samostatně rozbalují a stelou. V případě mokré lůžkoviny pedagogové dávají rodičům dítěte tuto lůžkovinu k vyprání do druhého dne. Matrace jsou uskladněny ve větratelném stojanu a lůžkoviny/spacáky se dávají min. 1x/ 3 týdny rodičům k vyprání případně dalšímu ošetření domů. Pyžama si děti skládají do předem určených polic s jejich jménem a k jejich výměně dochází 1x/  týden. Každé dítě má k dispozici ručník a hřeben. Ručníky jsou vyměňovány 1x/ týdně. Oblečky, textilní hračky a doplňky 2x/ rok. Matrace, ručníky pere na své náklady zřizovatel. Lůžkoviny/spacáky, pyžama každý rodič doma po 3 týdnech.

STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM

Všechny děti docházející do DS Dobromysl se zde také stravují. Samostatnou úplatou bude řešeno stravné a případné kroužky (dle zájmu rodičů). Stravné lze odhlašovat nejpozději do 11.00 hod předchozího dne, v opačném případě, bude stravné účtováno. Neodhlášené jídlo lze vyzvednout týž den do vlastních nádob. Každodenní stravování dětí v DS, při celodenním pobytu, zahrnuje dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu a celodenní pitný režim (děti mají neustále k dispozici pitnou vodu a neslazené ovocné čaje a své vyhrazené skleničky na jméno a samy si kdykoli mohou pití doplňovat). Časový odstup jídel nepřesahuje 3 hodiny. Součástí přesnídávek i svačin je vždy čerstvé sezónní ovoce a zelenina. Hotové teplé obědy dováží do DS Dobromysl smluvní dodavatel. Děti si samy prostírají, servírují (vybírají si druh i množství potravin) a samy odnášejí nádobí na místo k tomu určené (dětská kuchyň s funkčním dřezem k dispozici ve třídě). Děti využívají příbory. Stravování ve DS Dobromysl je určeno výhradně dětem docházejícím do MŠ, nedochází zde k výdeji stravy pro cizí strávníky. Dovoz stravy je mezi 11.45-12.00 hodinou, manipulaci provádí vždy jeden z pedagogů, obvykle asistent – dle denního harmonogramu pedagogů. Uchování studené stravy je v lednici v kuchyni ve školce. Uchování teplé stravy se uskutečňuje v termoportech, nerezových miskách, várnicích a přepravkách. Na převoz stravy se používají termoporty, nerezové misky, várnice a přepravky. Jídlo nachystá asistent, případně pedagog k tomu určený dle denního harmonogramu pedagogů tak, aby si děti mohly samostatně nabrat jídlo. Polévky si děti nabírají přímo na stole. Hlavní jídlo si děti nosí od  přípravných pultů ke stolům. Děti si po obědě umyjí nádobí, které použily a asistent pedagoga manipuluje s ostatním nádobím – umývá a uklízí, po dětem přemývá nádobí v myčce.

SBĚR, PŘEPRAVA A ODSTRANĚNÍ ODPADŮ zajišťuje firma FCC Znojmo, s.r.o.

ÚKLID A  MANIPULACE S PRÁDLEM

Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě, je prováděn každý pracovní den úklid, který spočívá v zametení a setření všech podlah a povrchů navlhko, vynešením odpadků, umytí umyvadel, záchodů a omyvatelných částí stěn toalety dezinfekčními čistícími prostředky.  1x za 6 měsíců se umývají okna včetně rámů a svítidla. Malování stěn se provádí 1x/ rok nebo dle potřeby.

Špinavé prádlo se ukládá do plastových pytlů na jedno použití v  kumbálu v přízemní části budovy. A jednou týdně jeho praní zařizuje zřizovatel. Vyprané prádlo se ihned po dovozu do zařízení péče o děti ukládá do uzavřených skříní. Manipulaci s prádlem provádí zaměstnanci nebo zřizovatel.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Služba péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů. Úhrada školkovného je splatná vždy k 10. dni daného měsíce na číslo účtu: 107-8257890287/0100.

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE byl zpracován k datu 1/4/2016