Motto:
Mají – li děti možnost vyrůstat v kontaktu s přírodou, pak se od ní učí. Je toho tolik, co se dá v přírodě pozorovat a objevovat! Zvědavost a touha po objevování je u dítěte nesmírně velká.
„Jak to? Proč? Jak je to možné?“ Děti neustále bádají a chtějí prozkoumat všechno nové.
Příroda je pro takové potřeby tím nejlepším prostředím.

Příroda je moudrá učitelka
Děti jsou v předškolním věku přirozeně zvědavé a proměnlivá příroda vyvolává četné otázky „co je to“ a „proč se takto děje“. Pobyt v přírodě je proto ideální příležitostí pro postupné poznávání a pojmenovávání jejích částí a dějů. Tyto projekty souvisí s ročním obdobím a jsou inspirovány pozorovatelnými prvky v přírodě (poznávání listnatých stromů na podzim, pozorování a poznávání ptáků v zimě u krmítka a na holých větvích, vliv erozní činnosti vody na jaře, když taje sníh atd.). Příroda rovněž poskytuje ojediněle široké spektrum podnětů, které se průběžně proměňují se změnami počasí a ročního období. Děti tak mají unikátní příležitost naučit se tyto podněty vnímat, reagovat na ně a prostřednictvím vlastního prožitku pochopit souvislosti dějů v přírodě. Děti dlouhodobým pobytem v přírodě získávají velké množství na sebe logicky navazujících informací, které rozvíjí komplexní systém myšlení. Tuto komplexnost pak mohou velmi dobře uplatnit nejen při vědecké práci, ale např. i v řídících manažerských funkcích i v ekonomii. Příroda se stává přirozenou součástí jejich každodenního života, přírodní prostředí se stává důvěrně známým a přátelským, stává se součástí jejich domoviny. Pobyt dětí v přírodě posiluje fyzickou kondici, sebedůvěru, odpovědnost, posiluje sociální vazby a spolupráci a pozitivně působí na psychiku dítěte.

Častější kontakt dětí s přírodou v předškolním zařízení je typický pro ekoškolku, což je ekologicky zaměřená státní MŠ nejčastěji registrovaná v síti Mrkvička. Lesní mateřské školky jsou přímo založené na každodenním pobytu dětí v přírodě.

Z hlediska organizace lze lesní mateřskou školu rozdělit do dvou základních typů:

a) samostatná lesní mateřská škola

b) lesní třída při mateřské škole

a dále různé formy zapojení prvků LMŠ do programu běžných MŠ či ekoškolek (např. projektové týdny v lese, pravidelné „lesní dny,” tzv. putovní skupina atd.). Naše zařízení Dobromysl se nechalo inspirovat tzv. lesními dny. Pravidelné „lesní dny“ jsou stále častější součástí běžného programu německých mateřských škol. Obvykle je jeden den v týdnu podle pravidla „za každého počasí“ věnován pobytu v lese. Tomu je přizpůsobeno i místo a čas srazu, způsob stravování (obvykle vlastní) atd. Pro rozvoj nových kompetencí dětí je u lesních dnů důležitá pravidelnost těchto aktivit. Lesní dny nemusí být nutně vázány na prostředí lesa, ale probíhají i na nelesních biotopech (louka, pastvina, vřesoviště či step).

Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika je pedagogika, kterou velmi rádi používáme a chceme rozvíjet při pobytech v přírodě nejen v rámci lesních dní, je blízká celé filosofii naší organizace. Využívá osobní zkušenost, která je spojena s emocemi a smyslovými počitky, zasahuje téměř celou osobnost člověka. Dobře se uchovává v paměti a lehce se vybavuje.

Prožitek ve stavu plynutí je okamžik aktivity, často jedinečný, neopakovatelný, odehrávající se v přítomnosti. Člověk je zaměřen na vykonávanou činnost, přiřazuje jí důležitost. Tento prožitek bývá nesdělitelný, nedokážeme jej plně popsat, protože zasahuje nejen poznatkovou oblast, ale i pocity, emoce a sociální složku. To znamená, že člověk jej musí zažít na vlastní kůži. Nedá se vyjádřit slovy, ani jiným způsobem zprostředkovat.

Prožitek je prostředkem zážitkové pedagogiky, nikoli jejím cílem, tím je rozvoj osobnosti. Pokud se k prožitku vracíme (vzpomínkou, rozborem), označujeme jej jako zážitek. Ve školce získávají děti zážitky aktivním zapojením do různých her a činností. Ty probíhají v bezpečném prostředí. Realizovaná řešení a zpětný pohled na aktivitu umožňují rozvoj zdravého sebevědomí, kreativity dětí, jejich spolupráci, komunikaci a sociální cítění.


Lesní dny v Dobromysli
Od ledna 2015 byl zařazen do týdenního režimu tzv. lesní den. V lednu a únoru se jednalo spíše o „lesní půlden“, neboť školka zatím intenzivně hledala a jednala o zázemí pro oběd a odpolední odpočinek dětí. Každou středu ráno v 8 hod rodiče dovezly děti na smluvené místo nedaleko školky Dobromysl v Šumné a děti strávily v doprovodu 2 dospělých osob (pedagog školky a lektor) dopoledne pobytem v lese. Na 12 h se vracely do školky na oběd a odpolední program trávily v přírodní zahradě u školky. Od března 2015 se naší neziskové organizaci podařilo vyjednat pronájem bývalé hájovny v Čížově a navázat tak spolupráci s majitelem objektu- Správou NP Podyjí. Nejenže se objekt nachází v samém srdci unikátně zachovalé a pestré přírody NP Podyjí, ale svým zázemí odpovídá požadavkům školky na programy lesních dnů. Školka tedy od března 2015 realizovala celodenní pobyty v přírodě a to každou středu od 7-16 h v Čížově. Již od května 2015 byly pro velký zájem rodičů a oblíbenost lesních dní u dětí rozšířena nabídka na 2 celodenní pobyty v hájovně. Nový školní rok 2015/2016 pokračoval dále 2 lesními dny v týdenním režimu školky. V období od ledna do konce dubna 2016 pokrývala Školka Dobromysl svůj provoz 4 lesními dny, poněvadž Montessori třída se stěhovala ze Šumné do Znojma a její provoz byl obnoven v květnu 2016. Po obnovení provozu Montessori třídy ve Znojmě pokračují lesní dny nadále v režimu 1 celodenního pobytu v hájovně v Čížově.

Denní program lesních dnů na hájovně v Čížově od 8-16h:

8.00~8.30příchod dětí, volná hra, spolupráce na přípravě ranní elipsy
8.30~8.45ranní elipsa – uvítání, představení programu dne, říkadla, písničky, tanec
8.45~9.00příprava na pobyt venku, odchod z hájovny
9.00~11.30pobyt v přírodě NP Podyjí
11.30~12.00osobní hygiena, příprava na oběd
12.00~13.00oběd, příprava na odpočinek
13.00~14.00odpolední odpočinek
14.00~16.00odpolední program na zahradě či v přilehlém okolí (výtvarka, dramatika)
14.30~14.45příprava svačiny, odpolední svačina
14.45~15.45úklid spacáků, sbalení věcí v šatně, konec odpoledního programu, pobyt na zahradě
15.15~16.00předávání dětí, odchod domů

Lesní dny zajišťují 2 dospělé osoby – zpravidla 1 průvodce školky Dobromysl a 1 externí lektor po celou dobu od 8-16 h. Na každý týden je připraveno 1 téma dle ročního období, aktuálního počasí či situace v okolí. Širší témata mohou přesáhnout do dalšího týdne. Témata jsou věnována nejen přírodě (rostlinám, stromům, hmyzu, ptákům, stopám zvířat, krmení ptáků, vodním živočichům, půdním živočichům, mrtvému dřevu, obojživelníkům, plazům, rybám, houbám nebo mechorostům), ale také zvykům a životu na venkově. Téma se prolíná celým dnem od uvítací elipsy, her a úkolů během pobytu venku, přes práci s pomůckami v přírodovědné učebně, až po výtvarné, dramatické či jinak tvořivé činnosti odpoledne.

Náplní environmentální výchovy Dobromysli nejsou pouze pobyty v přírodě, ale také tvorba a práce na přírodní zahradě hájovny v Čížově. Zde se nachází přírodní jezírko, kde probíhají zejména na jaře programy na téma vodní hmyz či obojživelníci. Zahrada slouží dětem k pozorování ptáků na krmítku, práci s ohněm nebo ke sportovním hrám na volném travnatém prostoru. K dalším tématům patří kompostování, pěstování zeleniny a bylinek, péče a pozorování života okolo hmyzího hotelu, krmítka pro veverky, ptačích, plších a netopýřích  budek, domečku pro ježky nebo čmeláky či hadníku. Děti mohou v průběhu roku ochutnávat bobuloviny z jedlých keřů, jako jsou dřín, ostružiník, šípek, hloh nebo rakytník.