Motto:
Mají – li děti možnost vyrůstat v kontaktu s přírodou, pak se od ní učí. Je toho tolik, co se dá v přírodě pozorovat a objevovat! Zvědavost a touha po objevování je u dítěte nesmírně velká.
„Jak to? Proč? Jak je to možné?“ Děti neustále bádají a chtějí prozkoumat všechno nové.
Příroda je pro takové potřeby tím nejlepším prostředím.

Příroda je moudrá učitelka
Děti jsou v předškolním věku přirozeně zvědavé a proměnlivá příroda vyvolává četné otázky „co je to“ a „proč se takto děje“. Pobyt v přírodě je proto ideální příležitostí pro postupné poznávání a pojmenovávání jejích částí a dějů. Tyto projekty souvisí s ročním obdobím a jsou inspirovány pozorovatelnými prvky v přírodě (poznávání listnatých stromů na podzim, pozorování a poznávání ptáků v zimě u krmítka a na holých větvích, vliv erozní činnosti vody na jaře, když taje sníh atd.). Příroda rovněž poskytuje ojediněle široké spektrum podnětů, které se průběžně proměňují se změnami počasí a ročního období. Děti tak mají unikátní příležitost naučit se tyto podněty vnímat, reagovat na ně a prostřednictvím vlastního prožitku pochopit souvislosti dějů v přírodě. Děti dlouhodobým pobytem v přírodě získávají velké množství na sebe logicky navazujících informací, které rozvíjí komplexní systém myšlení. Tuto komplexnost pak mohou velmi dobře uplatnit nejen při vědecké práci, ale např. i v řídících manažerských funkcích i v ekonomii. Příroda se stává přirozenou součástí jejich každodenního života, přírodní prostředí se stává důvěrně známým a přátelským, stává se součástí jejich domoviny. Pobyt dětí v přírodě posiluje fyzickou kondici, sebedůvěru, odpovědnost, posiluje sociální vazby a spolupráci a pozitivně působí na psychiku dítěte.

Častější kontakt dětí s přírodou v předškolním zařízení je typický pro ekoškolku, což je ekologicky zaměřená státní MŠ nejčastěji registrovaná v síti Mrkvička. Lesní mateřské školky jsou přímo založené na každodenním pobytu dětí v přírodě.

Z hlediska organizace lze lesní mateřskou školu rozdělit do dvou základních typů:

a) samostatná lesní mateřská škola

b) lesní třída při mateřské škole

a dále různé formy zapojení prvků LMŠ do programu běžných MŠ či ekoškolek (např. projektové týdny v lese, pravidelné „lesní dny,” tzv. putovní skupina atd.). Naše zařízení Dobromysl se nechalo inspirovat tzv. lesními dny. Pravidelné „lesní dny“ jsou stále častější součástí běžného programu německých mateřských škol. Obvykle je jeden den v týdnu podle pravidla „za každého počasí“ věnován pobytu v lese. Tomu je přizpůsobeno i místo a čas srazu, způsob stravování (obvykle vlastní) atd. Pro rozvoj nových kompetencí dětí je u lesních dnů důležitá pravidelnost těchto aktivit. Lesní dny nemusí být nutně vázány na prostředí lesa, ale probíhají i na nelesních biotopech (louka, pastvina, vřesoviště či step).

Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika je pedagogika, kterou velmi rádi používáme a chceme rozvíjet při pobytech v přírodě nejen v rámci lesních dní, je blízká celé filosofii naší organizace. Využívá osobní zkušenost, která je spojena s emocemi a smyslovými počitky, zasahuje téměř celou osobnost člověka. Dobře se uchovává v paměti a lehce se vybavuje.

Prožitek ve stavu plynutí je okamžik aktivity, často jedinečný, neopakovatelný, odehrávající se v přítomnosti. Člověk je zaměřen na vykonávanou činnost, přiřazuje jí důležitost. Tento prožitek bývá nesdělitelný, nedokážeme jej plně popsat, protože zasahuje nejen poznatkovou oblast, ale i pocity, emoce a sociální složku. To znamená, že člověk jej musí zažít na vlastní kůži. Nedá se vyjádřit slovy, ani jiným způsobem zprostředkovat.

Prožitek je prostředkem zážitkové pedagogiky, nikoli jejím cílem, tím je rozvoj osobnosti. Pokud se k prožitku vracíme (vzpomínkou, rozborem), označujeme jej jako zážitek. Ve školce získávají děti zážitky aktivním zapojením do různých her a činností. Ty probíhají v bezpečném prostředí. Realizovaná řešení a zpětný pohled na aktivitu umožňují rozvoj zdravého sebevědomí, kreativity dětí, jejich spolupráci, komunikaci a sociální cítění.

Lesní dny v Dobromysli
Od ledna 2015 byl zařazen do týdenního režimu tzv. lesní den. V lednu a únoru se jednalo spíše o „lesní půlden“, neboť školka zatím intenzivně hledala a jednala o zázemí pro oběd a odpolední odpočinek dětí. Každou středu ráno v 8 hod rodiče dovezly děti na smluvené místo nedaleko školky Dobromysl v Šumné a děti strávily v doprovodu 2 dospělých osob (pedagog školky a lektor) dopoledne pobytem v lese. Na 12 h se vracely do školky na oběd a odpolední program trávily v přírodní zahradě u školky. Od března 2015 se naší neziskové organizaci podařilo vyjednat pronájem bývalé hájovny v Čížově a navázat tak spolupráci s majitelem objektu- Správou NP Podyjí. Nejenže se objekt nachází v samém srdci unikátně zachovalé a pestré přírody NP Podyjí, ale svým zázemí odpovídá požadavkům školky na programy lesních dnů. Školka tedy od března 2015 realizovala celodenní pobyty v přírodě a to každou středu od 7-16 h v Čížově. Již od května 2015 byly pro velký zájem rodičů a oblíbenost lesních dní u dětí rozšířena nabídka na 2 celodenní pobyty v hájovně. Nový školní rok 2015/2016 pokračoval dále 2 lesními dny v týdenním režimu školky. V období od ledna do konce dubna 2016 pokrývala Školka Dobromysl svůj provoz 4 lesními dny, poněvadž Montessori třída se stěhovala ze Šumné do Znojma a její provoz byl obnoven v květnu 2016. Po obnovení provozu Montessori třídy ve Znojmě pokračují lesní dny nadále v režimu 1 celodenního pobytu v hájovně v Čížově včetně prázdnin.  Zájem o lesní dny je stále velký a kapacita Montessori třídy ve Znojmě je omezená. V budoucnu nevylučujeme rozšíření lesních dní. Poloha Montessori třídy ve Znojmě umožňuje každodenní dopolední pobyt v přírodě Granického údolí či v blízkých částech NP Podyjí. Intenzivní pobyt v přírodě nás vede nutně k myšlence lépe vybavit lesní třídu v Čížově a terénní vybavení ve Znojmě, zajistit kvalitní metodické podklady pro lektory, učební pomůcky do terénu i do třídy, doplnit vzdělání lektorů či knihovničku lesní třídy. V neposlední řadě bychom rádi vytvořili Sadu témat pro výuku v přírodě NP Podyjí v okolí Čížova, kterou budou naši pedagogové využívat během lesních dní v hájovně. Sada bude vytvořena na základě znalosti prostředí v Čížově, témata budou zaměřena na konkrétní jevy v konkrétních biotopech a budou využívat pomůcek zakoupených z projektu.

Denní program lesních dnů na hájovně v Čížově od 8-16h:

8.00 – 8.30      příchod dětí a soustředěná práce s pomůckami, spolupráce na přípravě ranní elipsy
8.30 – 8.45      ranní elipsa – uvítání, představení programu dne, říkadla, písničky, tanec
8,45 – 9,00      příprava na pobytu venku, odchod z hájovny
9.00 – 11,30     pobyt v přírodě NP Podyjí
11.30-12-00    osobní hygiena, příprava na oběd
12.00-13.00    oběd, příprava na odpočinek
13.00-13.30     odpolední odpočinek
13.30-14.30     odpolední program na zahradě či v přilehlém okolí (výtvarka, dramatika)
14.30-14.45    příprava svačiny, odpolední svačina
14.45 –15.45     úklid spacáků, sbalení věcí v šatně, konec odpoledního programu, pobyt na zahradě
15.45-16.00    předávání dětí, odchod ze školky

Lesní dny zajišťují 2 dospělé osoby – zpravidla 1 průvodce školky Dobromysl a 1 lektor (na DPP) po celou dobu od 8-16 h. Na každý týden je připraveno 1 téma dle ročního období, aktuálního počasí či situace v okolí. Širší témata mohou přesáhnout do dalšího týdne. Témata jsou věnována nejen přírodě (rostlinám, stromům, hmyzu, ptákům, stopám zvířat, krmení ptáků, vodním živočichům, půdním živočichům, mrtvému dřevu, obojživelníkům, plazům, rybám, houbám nebo mechorostům), ale také zvykům a životu na venkově. Téma se prolíná celým dnem, od ranní práce s pomůckami v přírodovědné třídě, přes uvítací elipsu, hry a úkoly během pobytu venku, ve výtvarné, dramatické či jinak tvořivé činnosti odpoledne.

Náplní environmentální výchovy Dobromysli nejsou pouze pobyty v přírodě, ale také tvorba a práce na přírodní zahradě hájovny v Čížově. Zde se nachází přírodní jezírko, kde probíhají zejména na jaře programy na téma vodní hmyz, obojživelníci nebo voda obecně. Zahrada slouží dětem k pozorování ptáků na krmítku, práci s ohněm nebo ke sportovním hrám na volném travnatém prostoru. K dalším tématům jako kompostování, pěstování zeleniny, bylinek atd. není zahrada v Čížově momentálně připravená. V roce 2017 jsme založili první malý záhonek a zasadili několik keřů jedlých bobulovin. Ve spolupráci se Správou NP Podyjí bychom rádi v budoucnu na zahradě vybudovali zahradní učebnu a založili další (vyvýšené) záhony, kde by si děti mohly zasadit zeleninu a bylinky a sklízet je na vlastní svačiny.


Aktuálně končí k 31.12.2019 projekt

„ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI NA ZNOJEMSKU aneb ROSTEME SPOLU“,

který podpořil Jihomoravský kraj částkou 70 000 Kč.

Tato částka byla v prvé řadě použita na obnovu provozu lesních dní od dubna 2019, rozšíření zázemí pro skupinku 20 dětí ve věku 3-6 let a dovybavení didaktickými a terénními pomůckami. Dále byla dotace použita na nový počin tzv. lesních dílniček pro děti 1-3 roky v doprovodu rodiče, které využívají stejných prostor hájovny a zahrady k ekologickým programům pro širokou veřejnost.

Druhým novým počinem byl lesní příměstský tábor pro děti ve věku 3-6 let nejen ze školky Dobromysl, ale také z řad široké veřejnosti.

V neposlední řadě jsme se zaměřili na prezentaci našich pobytů v přírodě s dětmi ve věku 3-6 let v ostatních MŠ ve Znojmě a okolí a nabídku spolupráce v roce 2020.