Dětská skupina Dobromysl

Naši průvodci s dětmi pracují metodou italské lékařky Marie Montessori, která děti vedla k samostatnosti, sebevědomí a radosti z učení pro sebe, a která se již po století uplatňuje ve školkách i školách po celém světě. Začleňujeme také prvky lesní pedagogikycizí jazyky.

MONTESSORI PRINCIPY vedou děti k  rozvoji osobní zodpovědnosti, nezávislosti, sebedůvěry, samostatného rozhodování a vnitřního klidu a rovnováhy.

Děti pracují:

 • všemi smysly v připraveném prostředí
 • svým vlastním tempem a způsobem
 • spontánně, od konkrétního k abstraktnímu
 • od jednoduchého ke složitému

Děti pracují v připraveném prostředí, které:

 • podporuje zájem dítěte
 • pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky
 • spolupodílí se na utváření vlastního úsudku dítěte
 • motivuje dítě uspořádaností a řádem
 • vychází z jejich vývojových potřeb, senzitivního období zájmu a soustředěné pozornosti dítěte
 • pomáhá dětem učit se kontrolovat vlastní práci

Dětem je umožněna svobodná volba práce, kdy:

 • dítě si samo vybírá v rámci daných pravidel činnost, které se bude věnovat
 • pracuje samostatně nebo ve skupině, vybírá si také místo, kde bude pracovat
 • každé dítě má tolik svobody, kolik zvládá vzhledem k bezpečnosti své i ostatních dětí

Děti pracují se speciálními Montessori pomůckami, které:

 • umožňují zapojení a rozvoj všech smyslů
 • usnadňují získávání nových vědomostí a dovedností
 • motivují děti k činnosti

LESNÍ PEDAGOGIKA

Pro děti je přirozené trávit venku většinu času a počasí nedělí na pěkné a špatné. Být venku je jejich přirozenost a tu chceme podporovat.
Zvířata a přírodu děti znají nejen z knih a obrázků, ale cítí se v ní bezpečně a učí se z ní prakticky.

Základní principy:

 • s dětmi venku za každého počasí
 • min. 1x týdně ekovýchovné programy v přírodě NP Podyjí nebo v Granickém údolí
 • celoroční vzdělávání dětí v přímém kontaktu s přírodou
 • poznávání fauny a flory našeho regionu badatelským zážitkovým způsobem
 • přírodní zahrada jako součást dětského světa

CIZÍ JAZYKY

Ideální doba, kdy začít seznamovat dítě s cizím jazykem je od 2 do 6 let, dítě se učí jazyk bez nežádoucího přízvuku. Děti se v tomto věku učí mimoděk, odposlechem a nápodobou. Výuka angličtiny probíhá podle osnov Helen Doron. Podporujeme spontánnost používaného cizího jazyka.